Enfeksiyon Kontrol Birimi
01 Nisan 2022

Adı: Aynur YILMAZ

Ünvanı :  HEMŞİRE 

İletişim:

 

BÖLÜM TANITIMI
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2005 tarih 25903sayılı Resmi Gazetede yayımlanan: ‘Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’ uyarınca Enfeksiyon Kontrol Komitesi; Sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önleme ve kontrol altına alma, konu ile ilgili sorunları tespit etme, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleme, yürütme çalışmalarını sürdürür. Enfeksiyon

Kontrol Komitesi işlerini temelde Enfeksiyon Kontrol Ekibi yürütür.

Görevler

Enfeksiyon Kontrol Komitesi:

 1. Merkezimiz enfeksiyon kontrol programı belirleyerek kontrol standartlarını yazılı hale getirir.
 2. Standartları bilimsel ve uluslararası kılavuzlara göre günceller.
 3. Bu programa uyulması için personele hizmet içi eğitim verir.
 4. Uygulamaları denetler.
 5. Öncelik taşıyan bölümleri saptar ve bulgulara göre harekete geçerek, merkezimiz enfeksiyon kontrol programı için hedefler koyar.
 6. Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirir.
 7. Merkezimiz personeli tehdit eden enfeksiyon riski olduğunda inceleme yapar ve izolasyon yöntemlerini belirler.
 8. Antibiyotik kullanım politikalarını belirleyip uygulanmasını kontrol etmek, sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemekten sorumludur.
 9. Komite, yıl içindeki bu çalışmalarını üç aylık raporlar halinde yönetime sunar, merkez enfeksiyon etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporu hazırlayarak; merkezimiz yönetimi ve ilgili çalışanlar ile paylaşır. Gerekli gördüğü alanlarda çalışma grupları kurarak düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunur. Sağlık bakım ilişkili enfeksiyonları önlemek için aldığı kararları yönetime iletir.
 10. Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanları;

 

b) Antibiyotik kullanımının kontrolü,

c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,

d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,

e) Merkezimiz temizliği,atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin enfeksiyon kontrolü yönünden takibi olarak sıralanır.Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları

 1. Enfeksiyon kontrol komitesince alınan kararlar uygulanmak üzere Yönetime iletilir.
 2. Bu kararlar, Yönetim ve kurumunun bütün personeli için bağlayıcıdır.
 3. Bu kararlara uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan ilgililer sorumludur.

Enfeksiyon Kontrol Ekibi:

 1. Enfeksiyon kontrol komitesinin işlerini temelde, enfeksiyon kontrol hekimi, mikrobiyoloji uzmanı ve enfeksiyon kontrol hemşiresinden oluşan enfeksiyon kontrol ekibi yürütür .
 1. Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip eder.
 2. Koruyucu tıbbî önerilerde bulunur, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ne teklifte bulunur.
 3. Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerini denetler.
 4. İlgili idari birimlerle koordinasyon halinde merkezimiz temizliği, ve atık yönetimi ilkelerini belirler ve denetimini yapar.
 5. Yıllık çalışma ön raporunu hazırlar ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ne sunar.
 6. Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirler ve sekreteryasını yürütür.

Enfeksiyon Kontrol Hekimi:

 1. En az haftada bir kere Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirir, gerekli görülen her durumda Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine tıbbî direktif ve tavsiye verir.
 2. Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmet içi eğitim programını denetler.
 3. Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alır.
 4. Salgın şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatır ve yürütür.
 5. Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere ileterek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlar.