Sık sorulan sorular:
24 Mart 2022

Sık sorulan sorular:

1-Polise ifade ver em / Emniyete gitmem şart mı?

Haklarınızın korunması ve faillerin cezalandırılması, adli mercilerin yetki ve görevi kapsamındadır. Bu nedenle, m ümkünse hemen en yakındaki karakola bizzat başvurarak ya da aciliyet teşkil bir

durum var ise, derhal bulunduğunuz yere polis çağırarak söz konusu adli süreci başlatm anız gerekmektedir.

2-Polise/ Emniyete ifade verm ek istedim fakat ifade alınmıyor?

Kamu sağlık kuruluşunda görev yapan bir personelin, görevi esnasında maruz kalacağı bir şiddet,

5237 Sayılı Türk Ceza Y asası’nın 131. m addesinde yer alan açık hüküm gereği, şikâyete tabi değildir. Yani bu durum da kolluk, siz şikâyetçi olmasanız da resen olaya el koymalı ve gerekli ön soruşturmayı derhal başlatmalıdır. Aksi durum da kolluk personeli açısından görevi ihmal suçu oluşacaktır.

3-H ukuki yardım sürecinde şiddete maruz kalan çalışandan herhangi bir ücret talep ediliyor mu?

Hukukî yardım görevi Kanunla verildiğinden, bu görev de bir kamu görevidir. Dolayısıyla hukukî yardım kapsamında yapılan yol/ulaşım giderlerinin görevli personele ödenmesinde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah K anunu’na göre hareket edilecektir.Ceza davalarında yargılam a giderleri beraat hâlinde Devlet; mahkûm iyet hâlinde hükümlü tarafından karşılandığından, m ağdur sıfatıyla davaya katılan bakımından herhangi bir yargılam a giderioluşmamaktadır. Dolayısıyla kendisine hukuki yardım yapılan personelden, bu yardım sebebiyle herhangi bir mahkeme masrafı talep edilmeyecektir.

T .C S A Ğ LIK B A K A N LIĞ I

KAMU HASTANELERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4-Beyaz koda b aşvuru yaptım ancak şikâyetçi değilim.

Beyaz kod kapsamında işlenen suçlar genel itibariyle takibi şikâyete bağlı olmayan, başka bir ifade

ile siz şikâyetçi olmasanız dahi adli mercilerce kendiliğinden soruşturulan suçlardır. Bu tür suçtan

haberdar olan yöneticinin, suçu adli mercilere intikal ettirmesi yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle

şikayetçi olmasanız dahi hadise adli mercilere intikal ettirilecektir. A ncak şikayetçi olmamanızdan

dolayı tarafınıza hukuki yardım verilmeyecektir.

5- Beyaz koda başvurum u yaptım ancak adli süreç devam ederken şikâyetim den vazgeçtim.

Yukarıda da izah edildiği üzere bu durumda da tarafınıza verilen hukuki yardım son bulacaktır.

Ancak bu tür suçlar takibi kendiliğinden yapılan suçlar olduğundan dolayı yargılama devam edecektİr