ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
24 Mart 2022

1. ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

1.1. Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin Kurulması İl sağlık müdürlüğü kamu hastaneleri hizmetleri başkanlığı hasta çalışan hakları ve güvenliği birimlerinin kurulması gerekmektedir.

Sayı : 87307621/419/E.621 17.04.2018

Konu : Kamu Hastaneleri Başkanlıklarında

Birimlerin Kurulması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

Bilindiği üzere 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 694 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak; Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatı yeniden düzenlenmiş olup Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü mezkûr kanun ile kurulmuş olup, Kamuya sağlık hizmeti verme sorumluluğu içinde, sağlık hizmetini insan odaklı,

hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan profesyonel yönetim anlayışıyla sunmak, verimliliği ve

hizmet kalitesini sürekli geliştirmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak misyonuyla hizmet

sunmaktadır.

Sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini

yaygınlaştırmak, performans değerlendirmesi yapmak ve değerlendirme sistematiği için her türlü alt

yapıyı kurmak, sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine

yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılması anılan Kanunla hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu yapılandırılma ile kamu sağlık tesislerinde; mülga Kamu Hastaneleri Kurumu

Hasta, Çalışan Haklan ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan tıbbi sosyal

hizmet, hasta, çalışan hakları ve güvenliği uygulamaları hali hazırda Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta, Çalışan Haklan ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye devam etmektedir.

Bakanlık Makamının 07.11.2017 tarih ve 51275 sayılı Olur yazısı ile yürürlüğe giren

ilgide kayıtlı Yönergede; İl Sağlık Müdürlüklerince il genelinde Bakanlık politikaları çerçevesinde

hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik çalışmalar yapmak, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin yürütülmesi öncelikli amaçlar arasında yer

almaktadır. Bahse konu Yönetmeliğin Ek-III Birim Dağılım Cetveli dikkate alınarak İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı bünyesinde Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerininkurulması gerekmektedir.

Bahse konu birim, İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı kamu hastanelerindeki Çalışan Hakları

ve Güvenliği, Hasta Hakları, Tıbbi Sosyal Hizmet Birimlerinin koordinasyonunu sağlayacak ve

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığına karşı

sorumlu olacak birimdir. Hasta Hakları, Çalışan Hakları ve Güvenliği, Tıbbi Sosyal Hizmet mevzuatı incelendiğinde birim sorumlarının sosyal hizmet uzmanı olması ve öncelikle alanında deneyimli

olanların göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Hasta Hakları, Çalışan Hakları Güvenliği ve Tıbbi Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu;

• Kamu sağlık tesislerinde tıbbi sosyal hizmet, hasta hakları ve çalışan hakları ve güvenliği uygulamalarının takibini sağlama, sağlık tesislerinde var olan ve yeni kurulacak Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri, Hasta Hakları Birimleri ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin faaliyetlerini izleme

ve değerlendirme,

• Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi, Hasta Hakları Birimi ve Çalışan Haklan ve Güvenliği Birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda gerekli personelin istihdamını sağlamak üzere planlama yapma, personel ihtiyacının giderilememesi halinde personel alım politikaları doğrultusunda talepte bulunarak ihtiyacın karşılanmasını sağlama, sağlık tesislerinde Tıbbi Sosyal Hizmetn Birimi, Hasta Hakları Birimi ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerininkurulmasını sağlama,Birimlerin uygulama alanlarına ilişkin sorunların çözümü ve birimlerin etkinliğinin artırılması amacıyla planlamalar yapma, Birimlerdeki personelin, hastane yöneticilerinin ve çalışanlarının tıbbi sosyal hizmet, hasta haklan ve çalışan hakları ve güvenliği uygulamalarına ilişkin eğitim faaliyetlerini izleme/yürütme,Birimlerin kayıt ve istatistiklerini kontrol etme,Birimlerin faaliyetlerine ilişkin denetimleri yapma ve raporlama ve Genel Müdürlüğümüz tarafından bildirilen diğer görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Görevlendirilen Hasta Hakları, Çalışan Haklan ve Güvenliği ve Tıbbi Sosyal Hizmet Birim Sorumlularının isim ve iletişim bilgilerinin 25/04/2018 tarihine kadar aynur.cesur@saglik.gov.tr elektronik posta adresine ve resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Murat ALPER

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü