Uyum Programı
24 Mart 2022

1.2 Uyum Programı


Sağlık çalışanına yönelik şiddetin en aza indirilmesinin sağlamak amacıyla uyum programına bağlı prosedür geliştirilmiştir.

Sayı :87307621/622.99-E.99-1903 09.12.2016

Konu : Uyum Programı Hk

.........................İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE

(Genel Sekreterlik)

Genel Sekreterliğinize bağlı sağlık tesislerinde göreve yeni başlayan (mecburi hizmet,

açıktan atama, eş durumu, sağlık mazereti, tayin vb.) hekimlerin ve diğer sağlık personelinin

görev yapacağı il/ ilçe ve sağlık tesisinde uyum sürecini kolaylaştırmak, çalışma motivasyonunu ve hizmet sunum unun kalitesini artırmak ve kültürel farklardan kaynaklanan iletişim

sorunlarının yaşanmasının önlenerek sağlık çalışanına yönelik şiddetin en aza indirilmesini

sağlamak amacıyla aşağıdaki prosedürlerin uygulanması gerekmektedir. Bu çerçevede Genel

Sekreterliklerce;

1) Göreve yeni başlayan personele ilk 15 gün içerisinde bölgeyi ve sağlık tesisini fiziksel

ve kültürel olarak tanıtacak uyum programlarının hazırlanması, (Bölgenin sosyo-kültürel

yapısı, halkın sosyo-ekonomik durumu, kültürel yapısı, beslenme kültürü, dili, dini ve ırkının

tanıtılması)

            2) Eğitim programının uygulanması için İdari Hizmetler Başkanı tarafından koordinasyonun sağlanması

            3) Göreve başlayan personele çalıştığı bölgede barınma, ulaşım, iletişim sorunlarının

yaşanmaması için kolaylık sağlanması,

            4) Uyum programı kapsamında göreve başlayan personele, yarım gün teorik tanıtımın

yanı sıra yarım gün görev yaptığı il/ ilçede bulunan resmi kurumların tanıtılması (Valilik,

Belediye, Kaymakamlık vb.) ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması (postane, bankalar vb.)

amacıyla araç ayarlanarak ziyaret programlarının planlanması,

            5) Genel Sekreterliklerce hazırlanan uyum programının göreve yeni başlayan personel

üzerindeki olumlu etkisinin değerlendirilebilmesi için söz konusu eğitimden 1 ay sonra ekte

gönderilen örnek anket kapsamında değerlendirme yapılması,

          6) Uyum programı kapsamında çalışanlarla 3 aylık periyodik aralıklarla değerlendirme

toplantıları yapılması,

7) Anket ve değerlendirme sonuçlarının Genel Sekreterliklerce analiz edilerek çözüm önerilerinin raporlanarak hazırlanması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Alper CİHAN

Kurum Başkanı

Ek: Anket (1 Sayfa)

DAĞITIM: -89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği           

 

 

SOSYAL İHTİYAÇ ANALİZ ÖLÇEĞİ

Yaş Grubu

25-35

36-45

46-55

56+

 

Cinsiyet

 

 

 

 

 

Medeni Durum

EVLİ

BEKAR

 

Ünvan

Doktor

Yardımcı Sağlık Personeli

 

Meslek Deneyim

 

1-7

8-14

15-21

22+

 

 

Hiç Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Tamamen Katılıyorum

Çalıştığım bölgede konaklayacak hane/ lojman vb bulamıyorum

 

 

 

 

 

Barındığım alan ile çalıştığım merkez arasında ulaşım sorunu yaşıyorum

 

 

 

 

 

Çalıştığım ve/veya barındığım bölgedekendimi güvende hissetmiyorum

 

 

 

 

 

Aileme erişim ve ailemle iletişim konusunda yardıma ihtiyacım var

 

 

 

 

 

Bulduğumuz yerde

sosyal imkanlarımızı

karşılayacak merkezler

mevcut değil

 

 

 

 

 

Meslek hayatımın tamamını bu bölgede ve bu sağlık kurumunda idame ettirmek istiyorum

 

 

 

 

 

Meslek hayatımın tamamını bu bölgede ve bu

sağlık kurumunda idame

ettirmek istiyorum

 

 

 

 

 

 

Bağlı bulunduğum idari

birim sorunlarıma çözüm önerileri bularak

işimi kolaylaştırmaktadır

 

 

 

 

 

 

Görüş ve önerilerim

dikkate alınmaktadır.

 

 

 

 

 

 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ