İhale İlanları

METAL DESTEKLİ TEK PARÇA KRON VE TEK PARÇA KRON KÖPRÜ İLE İSKELET PROTEZ METAL DÖKÜM, TOTAL / PARSİYEL PROTEZ AKRİLİK BİTİM İŞLERİ MALZEMELİHİZMET ALIMI

DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

METAL DESTEKLİ TEK PARÇA KRON VE TEK PARÇA KRON KÖPRÜ İLE İSKELET PROTEZ METAL DÖKÜM, TOTAL / PARSİYEL PROTEZ AKRİLİK BİTİM İŞLERİ MALZEMELİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/497330

1-İdarenin

a)Adresi

:

Paşakuyu Mah. Atatürk Cad. Rize Sağlık Kompleksi RİZE MERKEZ/RİZE

b)Telefon ve faks numarası

:

4642148821 - 4642147781

c)Elektronik Posta Adresi

:

rize.adsm@saglik.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

8 Kalem METAL DESTEKLİ TEK PARÇA KRON VE TEK PARÇA KRON KÖPRÜ İLE İSKELET PROTEZ METAL DÖKÜM, TOTAL / PARSİYEL PROTEZ AKRİLİK BİTİM İŞLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer

:

Rize Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Kaçkar Devlet Hastanesi - İsakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi - Fındıklı Bölge Guatr Merkezi - Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi

c)Süresi

:

İşe başlama tarihi01.01.2020, işin bitiş tarihi31.12.2020


3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ- TOPLANTI SALONU (Paşakuyu Mah. Atatürk Cad. Rize Sağlık Kompleksi Merkezi Kat:3 - MERKEZ / RİZE)

b)Tarihi ve saati

:

12.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

* 07.12.2015 tarih ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan diş protez laboratuvarları yönetmeliği hükümlerine göre çok amaçlı diş protez laboratuvarı olarak ruhsatlandırılmış olmalı, ruhsatın aslı veya noter onaylı suretini teklif dosyasında sunacaktır. Çok amaçlı diş protez laboratuvarları me'sul müdür belgelerin aslı veya noter onaylı suretini teklif dosyasında sunacaktır.

* İstekli firma İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekibi tarafından son 1 (bir) yıl içinde yapılan olağan ve olağan üstü denetiminde, laboratuvarı diş protez laboratuvarı yönetmeliği hükümlerine uygunluğuna dair ibarenin yer aldığı denetim defteri ilgili sayfanın aslına uygun olduğunu gösterir. Sağlık Müdürlüğünce onaylı belgeyi teklif dosyasında sunmalıdırlar.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Bu hizmetin sürdürülmesi esnasında kullanılacak malzemeler Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 01.05.2008 tarihli ve 2008/36 sayılı genelge hükümlerine uygun olmalıdır. Bu hizmetin sürdürülmesi esnasında kullanılacak malzemeler Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösterir belge ile barkod numaralarını teklifte birlikte sunmaları zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektör kuruluşlardan yapılan tek sözleşmeye dayalı Diş Protez Laboratuvar hizmet alım veya satım alımları kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine 
% 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ (Paşakuyu Mah. Atatürk Cad. Rize Sağlık Kompleksi Merkezi Kat:3 - MERKEZ / RİZE) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

06 Kasım 2019