DENTAL İMPLANT KEMİK İÇİ ALIMI

DENTAL İMPLANT KEMİK İÇİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-RİZE

DENTAL İMPLANT KEMİK İÇİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/535099

1-İdarenin

a)Adresi

:

Paşakuyu Mah. Zübeyde Hanım Cad. Rize Sağlık Kompleksi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi A Blok Kat:3 RİZE MERKEZ/RİZE

b)Telefon ve faks numarası

:

4642148821 - 4642147781

c)Elektronik Posta Adresi

:

rize.adsm@saglik.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

Dental İmplant Kemik İçi 50 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri

:

Rize Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ayniyat Deposu

c)Teslim tarihi

:

Diş İmplantlarının teslim süresi sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günüdür. Söz konusu alımla ilgili kullanılan Diş implantları hasta başı karşılığında kuruma fatura edilecektir.


3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ (Paşakuyu Mah. Zübeyde Hanım Cad. Rize Sağlık Kompleksi Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İhale Toplantı Odası A Blok Kat:3 Merkez/ RİZE

b)Tarihi ve saati

:

08.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün TİTUBB Kayıt birim zorunluluğu kapsamında implantlar için istemiş olduğu; küresel ürün numarası (Barkod Numarası), ihaleye katılan bayinin TİTUBB firma tanımlayıcı numarası, ürünün, üreticisinin/ithalatçısının TİTUBB firma tanımlayıcı numarası ile implanta ait seri lot, parti numaralarının olduğunun ihale dosyasında belgelendirilmesi gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Firmalar, teklif ettiği kalem İmplant malzemesi için bir adet numuneyi İhale dosyası ile birlikte teslim edeceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ (Paşakuyu Mah. Zübeyde Hanım Cad. Rize Sağlık Kompleksi Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satın Alma Birimi A Blok Kat:3 - MERKEZ / RİZE) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
150 (yüz elli) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.